Státní zkoušky

Máte-li zájem o složení státní jazykové zkoušky z angličtiny nebo němčiny (základní nebo všeobecné), můžete tak učinit přímo na naší škole. Stačí podat do konce března aktuálního roku přihlášku k jarnímu termínu.

Státní jazykové zkoušky se konají podle vyhlášky MŠMT ČR č. 526/1992 Sb. v platném znění.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu. Při podání přihlášky zaplatíte poplatek 2000,- Kč (základní) nebo 3000,- Kč (všeobecná JZ).

Struktura zkoušky

Písemná část zkoušky

  • ověření stupně porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v rozsahu cca 5 min.;
  • ověření stupně porozumění čtenému cizojazyčnému textu v rozsahu asi 600 slov (všeobecná SJZ cca 1000 slov);
  • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce;
  • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov  - esej na dané téma (všeobecná SJZ 500 slov).

U všeobecné SJZ navíc:

  • znalost reálií zemí příslušné jazykové oblasti a reálií ČR v cizím jazyce.

Ústní část zkoušky

Termíny ústních zkoušek vyhlašuje ředitel školy. Jedná se o pohovor na vylosované téma (z 20 okruhů) v délce cca 20 minut. Cílem je:

  • ověření schopnosti pohotově reagovat v běžných situacích denního života,
  • ověření dovednosti plynně hovořit o daných tématech.

U všeobecné SJZ navíc:

  • četba v originále, dovednost plynně a jazykově správně hovořit o vlastní četbě.