Historie

 

1913 V Jindřichově Hradci otevřena městská dvouletá obchodní škola.
Vyučovacím jazykem byla čeština.
Finančně školu zajišťovalo město, podporu poskytoval stát, okres, Obchodní a průmyslová komora v Č.Budějovicích, peněžní ústavy.
Žáci platili školné a zápisné.
Kuratorium v čele se starostou zajišťovalo chod školy.
Prvním ředitelem byl Karel Bureš, profesor obchodní akademie ve Dvoře Králové
K obchodní škole byla připojena kupecká škola pokračovací (ve městě existovala od 1885).
Sídlem školy se stala budova sirotčince na Zákostelském náměstí.

 


 

22.9.1913 Zahájen první školní rok.
Škola měla jednu třídu dívčí a jednu chlapeckou, asi 80 žáků.
Učitelský sbor tvořil ředitel a dva profesoři.

 


 

1914 První rok první světové války.
Otevřena jedna koedukační třída.
Škola musela uvolnit prostory vojenskému lazaretu.
Vyučovalo se na proboštství a v zimní hospodářské škole.

 


 

1918-1919 Škola měla čtyři ročníky, 171 žáků.
Vyučování bylo zahájeno 5.11.1918, týden po vzniku ČSR.

 


 

1.1.1922 Povinnost platit učitele přešla na stát.
Změnil se název školy - Veřejná obchodní škola v Jindřichově Hradci
Žáci platili školné.

 


 

konec 20. let Uvažovalo se o stavbě nové budovy dle návrhu architekta Antonína Mečíře byla v Husově ulici postavena nová moderní budova.

 


 

8.12.1931 Slavnostně otevřena nová budova školy.

 

1937 Vedle obchodní školy zřízena obchodní akademie.

 


 

1939-1945 Doba 2. světové války, německé okupace.
Snahy o germanizaci města, útoky a provokace vůči škole a jejím žákům.

 


 

srpen
1941
Rozkaz vyklidit budovu pro německou obchodní školu.

 


 

srpen
1942
Zákaz otevřít první ročník.
Škola byla vyhoštěna do Kamenice nad Lipou (denně dojíždělo 282 žáků a 6 profesorů).

 


 

1944 České odborné školy byly uzavřeny.

 


 

1945 Po osvobození se škola vrátila do J. Hradce.

 


 

květen
1945
Zahájeno vyučování v provizorních místnostech, budova školy sloužila ještě jako vojenský lazaret.

 


 

prosinec
1945
Začalo se vyučovat ve vlastní budově.

 


 

1949 Změněn název obchodní akademie na vyšší hospodářskou školu.
Změnil se i profil absolventů.

 


 

1960-1961 Znovu změněn název školy.
2leté studium = ekonomická škola (poslední ročník skončil v r. 1980)
4leté studium zakončené maturitou = střední ekonomická škola

 


 

od 1959 Byly otevírány třídy dálkového a večerního studia - ekonomického i průmyslového zaměření (poslední maturity v červnu 1992).

 


 

od 1978 Škola zajišťovala pro absolventy gymnázií dvouleté studium pomaturitní ekonomického zaměření.

 


 

od 1986 Zaměření na výpočetní techniku a zpracování informací.

 


 

1985 Ke škole byla vždy přičleněná i lidová škola jazyků.
Škola získala statut státní jazykové školy s právem konat státní jazykové zkoušky.

 


 

1990 Škole se vrací původní název obchodní akademie.
Mění se profil absolventa.
Studium je pětileté.

 


 

1993 Učí podle nového učebního plánu, který vymezuje povinný základ učiva pro obchodní akademie a umožňuje škole volit další předměty a počty vyučovacích hodin podle potřeb regionu, záměrů a možností školy. Studium bylo zaměřeno na zahraniční obchod a na bankovnictví. Významně byla posílena výuka cizích jazyků a výpočetní techniky.
Výuka je zaměřena na praktické činnosti žáků zejména v předmětech fiktivní firma, reálná firma a ekonomická cvičení.

 


 

1994 Zahájena rozsáhlá rekontrukce budovy školy: nástavba nižšího křídla budovy, půdní vestavba a rekonstrukce ústředního topení.

 


 

1995 Dokončena rekonstrukce budovy, studenti získávají pro výuku i pro využití volného času nové odborné učebny, fit centrum, hřiště a kulečník. 

1999/2000 Ukončeno 5leté studium obchodní akademie. S novelou školského zákona je od šk. roku 2000/2001 zavedeno pouze 4leté studium. Učební plán je koncipován tak, aby byly zachovány priority obchodní akademie: rozšířená výuka jazyků, zaměření školy na účetnictví, financování a výpočetní techniku.

 


 

2001 Zpracován projekt zavedení nového oboru - ekonomického lycea.
Projekt byl schválen, od 1. 9. 2002 je tento obor zařazen do sítě.
Obor je přínosem pro žáky, kteří se po absolvování střední školy chtějí věnovat studiu na vysokých školách ekonomických, právních a jazykových. 

2001/2002 Nový učební plán nabízí studentům zaměrení na výuku jazyků a cizojazyčnou korespondenci, mezinárodní obchod a informační a komunikační technologie.
Škola je certifikovaným střediskem MŠMT ČR pro školení pedagogických pracovníků regionu v rámci projektu informační gramotnost (SIPVZ).

 


2002/2003 Byl otevřen první ročník ekonomického lycea.

 

2004/2005 Škola se zapojila do programu MŠMT ČR SIPVZ (Informační gramotnost) a proškolila 218 učitelů základních a středních škol v počítačové gramotnosti.
Byla pořízena nová technika do počítačových učeben a posluchárna vybavena multimediální technikou.
Předmět Angličtina pro EU se vyučuje podle nových osnov.

 


 

2007/2008 Zahájeny práce na zateplení budovy a výměně oken.

 


 

2008/2009 Na základě realizace grantu „Výuka cizích jazyků s využitím ICT“ byla vybavena nová multimediální učebna pro výuku cizích jazyků ve 3. patře.

 


 

2009/2010 Škola se zapojila do mezinárodního projektu RECOMFOR a navázala spolupráci se školou Lycée Bristol v Cannes pro zajištění odborné praxe žáků třetího ročníku.
  Zahájena komplexní rekonstrukce elektroinstalace v budově školy (dokončena v srpnu 2010).
  Byly dokončeny práce na školním vzdělávacím programu pro obor obchodní akademie a ekonomické lyceum.

 


 

2010/2011 Od srpna 2010 je ředitelem školy Ing. Josef Janda.
  V 1. ročnících obou oborů začíná výuka podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).

 


 

2011/2012 Ve 2. patře byla vybudována nová velká počítačová učebna s 32 stanicemi pro žáky, multimediálním PC pro učitele, ozvučením, projektorem, vizualizérem a tiskárnou.

 


 

2012/2013 Škola slaví 100 od svého založení.
  Začal se realizovat nový projekt OPVK zaměřený na tvorbu tzv. digitálních učebních materiálů a jejich uplatnění ve výuce.
  V přízemí zřízena studovna s kopírkou, velkoplošnou TV a počítačovými stanicemi s připojením k internetu.
  27.3.2013 - spuštěna nová podoba webových stránek školy.
  12.4.2013 - slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení školy v kapli Sv.Maří Magdalény.
  13.4.2013 - den otevřených dveří ke 100. výročí
 

 

2013/2014 Ve 2. patře byla zřízena studovna a odpočinková místnost vybavená 8 počítači připojenými k síti, kopírkou, TV s připojením na internet, multimediálním přehrávačem, klavírem a fotbálkem.
  23.11.2013 proběhl v KD Střelnice reprezentační ples u příležitosti 100. výročí založení školy
   

 


 

2014/2015 V září 2014 byla vedle posluchárny, v bývalém kabinetu zbožíznalství, vybudována nová knihovna.
  V prosinci 2014 do posilovny pořízeno nové multifunkční posilovací zařízení, v červnu 2015 pak ještě běžecký pás.
  Během července až srpna 2015 bylo zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí, 1. a 2. patře.
  V srpnu 2015 v suterénu odstraněny staré šatní "klece", rozšířeny prostory a instalovány nové šatní skříně.

 


 

2015/2016 V září 2015 proběhl výměnný pobyt ve francouzském Lycée R. Rolland, Clamecy. 
  V říjnu 2015 absolvovaly 2 skupiny žáků jazykový vzdělávací kurz na Maltě a v Berlíně.
   

 


 

2016/2017 V září 2016 školu navštívila skupina studentů z partnerské školy ve francouzském Lycée R. Rolland, Clamecy. 
   

 


 

2018/2019 Od školního roku 2018/2019 byly zavedeny elektronické třídní knihy.
  V prosinci 2018 dovybavena uč. 21 interaktivním projektorem a reproduktory, čímž stoupl počet multimediálně vybavených učeben na 12
(z celkového počtu 16 učeben; 3 učebny ve 3. patře vybaveny PC a reproduktory).
  V uč. 34 instalována velká dotyková obrazovka.

 


 

2019/2020 V uč. 31 instalován interaktivní projektor.
  Chod školy omezen pandemií koronaviru, v polovině března 2020 prezenční výuka nahrazena distanční formou vzdělávání. U maturitních zkoušek zrušeny písemné práce z ČJL a cizího jazyka